top of page

Regulamin konkursu „PORA na METAMORFOZĘ – edycja wiosenna”

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „PORA na METAMORFOZĘ – edycja wiosenna”  zwany dalej „Konkursem”, jest sklep pod marką IDEA FIX prowadzony przez NOVE IDEE Anna Kwiatek z siedzibą w Głogoczowie 760;

32-444 Głogoczów; NIP 676-208-64-34.

2. Fundatorem nagród jest sklep IDEA FIX, salon fryzjerski HAIRMATE Tytano oraz klub SERCE, zwanych dalej Fundatorami.

4. Konkurs przeprowadzony zostanie na stronie serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresami URL https://www.facebook.com/events/157244944979064/ oraz www.ideafix.pl zwanej dalej jako "Serwis " w dniach od 8 marca 2018 roku do 18 marca 2018 roku.
4. Regulamin stanowi podstawę Konkursu, określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.

5. Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu trwa do dnia 18 marca 2018 roku, do godz. 23:59.

6. Cykl „PORA na METAMORFOZĘ – edycja wiosenna” polega na wzięciu udziału w konkursie oraz na udziale w metamorfozie opisanej w pkt.4

 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zgłoszenia w konkursie mogą dokonywać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz Fundatorów Konkursu.

3. Uczestnicy Konkursu mają obowiązek wyrazić pisemną zgodę na ujawnienie dla celów reklamowych i marketingowych Organizatora oraz Fundatorów Konkursu ich danych osobowych, wizerunku i głosu za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych. W przypadku wyrażenia takiej zgody nie są oni uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia z tego tytułu.

 

3. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem konkursu na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, może być każda osoba fizyczna, która od dnia 8 marca 2018 roku do 18 marca 2018 roku do godz. 23:59 dokona zgłoszenia uczestnictwa w konkursie za pośrednictwem adresu e-mail events@ideafix.pl. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko, adres zamieszkania, wiek, zdjęcie konkursowe.

Zgłoszenie się do konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem i zgodą na przeprowadzenie PORA na METAMORFOZĘ – edycja wiosenna.

2. Zadaniem uczestników konkursu jest wysłanie co najmniej jednego zdjęcia na adres e-mail events@ideafix.pl , które będzie odpowiedzią na pytanie „z czym kojarzy Ci się Dzień Kobiet”.

3. Każdy uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz w ciągu trwania konkursu.

4. Każdy uczestnik, który dokonał prawidłowego zgłoszenia udziału w konkursie, może ubiegać się o nagrodę, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

5. W dniu 20 i 21 marca 2018 roku specjalnie powołana przez Organizatora, 3 osobowa komisja konkursowa wybierze najciekawsze zdjęcia konkursowe wyłaniając laureatkę lub laureata nagrody.

 

4. NAGRODY

1. Nagrodami w konkursie są:

• udział w metamorfozie, czyli uzyskaniu porady stylistki wraz ze stworzeniem przykładowej stylizacji modowej, poddanie się zabiegom fryzjerskim oraz wykonaniu makijażu, udział w filmiku przedstawiającym całą metamorfozę, a który będzie kręcony w IDEA FIX, HAIRMATE, SERCE.

• bon zakupowy w sklepie IDEA FIX w Krakowie o wartości 200PLN do wykorzystania do 30 maja 2018 roku.

• usługa fryzjerska oraz make-up wykonany w salonie fryzjerskim HAIRMATE Tytano w Krakowie o wartości 200PLN do wykorzystanie podczas tworzenia filmiku prezentującego niniejszą Metamorfozę.

• bon zakupowy o wartości 100PLN oraz 2 bilety na koncert o wartości 40PLN do wykorzystania w klubie Serce w Krakowie.

2. Łączna pula nagród w konkursie wynosi 580 zł brutto.

3. Wydanie nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu.

4. Uczestnikowi nie przysługuje prawo zastrzegania szczególnych cech nagród, takich, jak np. kolor, wielkość, kształt czy rodzaj nagrody. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo promocyjnych dotyczących niniejszego Konkursu mają charakter poglądowy.

5. Nagrody zostaną wydane w terminie wskazanym w regulaminie konkursu.

 

5. ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY I WYDANIE NAGRODY

1. Wyłonienie zwycięzców w konkursie, przeprowadzone zostanie przez specjalnie powołaną komisję konkursową w dniu 20 i 21 marca 2018 roku.

2. W przyznaniu nagród biorą udział wszystkie zgłoszenia zarejestrowane do dnia 18 marca do godz. 23:59.

3. Prawidłowe wykonanie zadania konkursowego, data zgłoszenia, kreatywność zdjęć, oryginalność, poczucie humoru, to kryteria brane pod uwagę przy wyłanianiu zwycięzców.

4. Zwycięzcy nagród zostaną powiadomieni mailowo i za pomocą  informacji na funpag’u facebook'a sklepu IDEA FIX w terminie 1 dnia roboczego od dnia ich wyłonienia.

5. Organizator zastrzega, że powiadomienie zwycięzcy o wygraniu nagrody, nastąpi wyłącznie w formie opisanej powyżej i tylko taka forma powiadomienia stanowi podstawę roszczenia o wydanie nagrody.

6. Za pomocą wiadomości email potwierdzającej wygraną zwycięzca zostanie poproszony o potwierdzenie danych osobowych oraz danych adresowych. Zwycięzca zostanie także poinformowany, że w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia o wygranej powinien potwierdzić za pomocą wiadomości email dane osobowe oraz oświadczenie o pełnoletniości i zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym konkursem.

7. Po otrzymaniu przez Organizatora potwierdzenia informacji oraz danych adresowych, o których mowa w punkcie 6, zwycięzca zostanie poinformowany o terminie realizacji metamorfozy, który może być dostosowany do potrzeb zwycięzcy, lecz metamorfoza nie może odbyć się później niż 30 kwietnia 2018 roku.

8. Organizator zastrzega, iż nie wypłaci równowartości nagród w gotówce.

9. Dane zwycięzców będą udostępnione do wglądu w siedzibie Organizatora. Organizator zastrzega sobie możliwość publikacji danych zwycięzcy, treści jego odpowiedzi na pytanie, oraz na opublikowania foto i wideo relacji z odbioru przez laureatów nagrody na stronach Organizatora orz Fundatorów. Na liście publikowane będzie imię, nazwisko oraz nazwa miejscowości zamieszkania zwycięzcy.

10. Nagroda niewydana w konkursie z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy pozostaną w dyspozycji Organizatora.

 

6. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA KONKURSU

1. Organem dokonującym weryfikacji przyznania nagrody oraz decydującym o przyznaniu nagrody, o których mowa w pkt. 4.1, będzie komisja konkursowa.

2. Komisja konkursowa składa się z 3 członków powołanych przez Organizatora.

3. Komisja konkursowa dokonując weryfikacji zgłoszeń konkursowych, weźmie pod uwagę prawidłowość przesłanych zgłoszeń zgodnie z niniejszym regulaminem oraz kryterium oryginalności wykonania zadania konkursowego.

 

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania konkursu, jednakże nie później niż w terminie 31 dni od ostatecznego dnia wydania nagród. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika i ewentualnie numer telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i powód reklamacji, treść wysłanego zgłoszenia, datę i godzinę wysłanego zgłoszenia.

3. Reklamacja winna być zgłoszona na adres Organizatora. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych, od daty ich otrzymania przez Organizatora.

4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie regulaminu.

5. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

 

8. OGRANICZENIE ROSZCZEŃ

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie zwycięzców konkursu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane zgłoszenia przez uczestników konkursu.

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin konkursu dostępny będzie w biurze Organizatora: sklep IDEA FIX, Kraków,

ul. Bocheńska 7 oraz na stronie www.ideafix.pl

 

10. PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnik konkursu wysyłając do Organizatora hasło konkursowe gwarantuje Organizatorowi, że w przypadku, gdy hasło konkursowe lub jego część będzie miała cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku „o prawie autorskim i prawach pokrewnych” (Dz.U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631 t.j. z późn. zm.), będzie jedynym podmiotem uprawnionym z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych do hasła konkursowego.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 10.1. powyżej, Uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Organizatorowi zgłoszenia udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych do pracy konkursowej oraz materiałów foto i video tworzonych przez Organizatora na potrzeby zrelacjonowania niniejszej Metamorfozy, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na wszystkich znanych w chwili nabycia polach eksploatacji, w szczególności:

1) utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,

2) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

3) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

3. Organizator ma prawo upoważnienia osób trzecich do korzystania z pracy konkursowej oraz materiałów foto i video tworzonych przez Organizatora na potrzeby zrelacjonowania niniejszej Metamorfozy w zakresie, o którym mowa w ust. 10.2. powyżej.

4. Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 10.2. powyżej oraz majątkowych praw autorskich, nabywa prawo do wykonywania praw zależnych.

5. Organizator upoważniony jest do wykonywania autorskich praw osobistych w imieniu Uczestnika konkursu, który przysłał zgłoszenie.

bottom of page